Česká archivní společnost

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti.

Úkolem ČAS je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivnictví, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech. Zároveň propaguje archivy a archivnictví na veřejnosti, za tím účelem je veřejně činná, snaží se o osvětu a mediální propagaci Mezinárodního dne archivů v České republice.

Součástí práce ČAS je upevňování osobních a společenských kontaktů a vzájemné spolupráce archivářů v Česku i v zahraničí. Nutnou podmínkou činnosti ČAS je spolupráce s řídícími orgány českého archivnictví. Je nejen spolutvůrcem, ale i oponentem programů, které se dotýkají uvedených oborů i členstva. Přispívá svými stanovisky k optimálnímu řešení problémů a vyjadřuje se k aktuálnímu dění v archivnictví. V neposlední řadě je ČAS povinna chránit tvůrčí a profesní zájmy členů a účinně přispívat k ochraně a prosazování sociálních a materiálních práv českých archivářů v soukromé i státní sféře.

cesarch.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right