Genetika

Genetika je biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace. Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, když ji definoval jako: „Studium křížení a šlechtění rostlin“ a až později se vyvinula představa o genetice jako o vědě zabývající se dědičností všech organismů.[1] Základy genetice položil brněnský přírodovědec Gregor Johann Mendel, když dělal pokusy na rostlinách. Snažil se je křížit a předpokládal, že část genetické informace dědí rostlina po jednom rodiči a druhou část po druhém rodiči. Zkoušel to v klášteře na hrachu. Jeho poznatky nebyly pro tehdejší společnost přijatelné a tak zůstaly na delší dobu zapomenuty.

Dědičnost a proměnlivost organismů tvoří podstatu genetiky. Lidé používali základní poznatky týkající se genetiky již od prehistorie při postupné domestikaci hospodářských zvířat a užitkových rostlin.

V současnosti již genetika poskytuje účinné nástroje jak pro vyhodnocení funkce jednotlivých genů, tak i pro pochopení její molekulární podstaty a tím mimo jiné, umožňuje kvalitativně zcela odlišnou práci v současném šlechtění a v práci s dědičností.


Genetická genealogie

Genetická genealogie je aplikace genetiky do tradiční genealogie. Genetická genealogie zahrnuje použití genealogických DNA testů k určení úrovně genetických vztahů mezi jednotlivci.

Genetická genealogie odhalila překvapující spojení mezi národy. Například se ukázalo, že starověcí féničtí lidé byli předky většiny dnešních obyvatel ostrova Malta.

Genetická genealogie poskytuje genealogům prostředek ke kontrole nebo doplnění jejich výsledků s informacemi získanými pomocí DNA testů. Srovnáním testů s jinou osobou může být zjištěno:
- určení místa pro další genealogické rešerše
- určení původní domoviny
- nalezení žijících příbuzných
- ověření existujících výzkumů
- potvrzení nebo vyvrácení podezření na spojení mezi rodinami
- potvrzení nebo vyvrácení teorie o předcích

Family Tree DNA

Projekt vytváří příležitosti spolupracovat s ostatními na výzkumu jejich společného genetického dědictví. Family Tree DNA podporuje účast klientů v projektu. Členství je bezplatné a dobrovolné. Členové mohou vstoupit nebo opustit projekt kdykoliv.

Projekty Family Tree DNA jsou provozovány neplacenými dobrovolníky, kteří mají zájem o historii a genealogii určité skupiny, rodu, geografické oblasti, etnické skupiny nebo příjmení. Mají přístup k nástrojům porovnávání výsledků a jsou odpovědní za řízení a organizaci dat.


London property | Smarter Planet | Katalog sluzeb | Fotografovani | Immobilien Wien | Svatby | 3D foto a video | European Realty Center